• Introducere. Stări de existenţă ale câmpului electromagnetic. Mărimi primitive şi derivate ale teoriei fenomenologice a câmpului electromagnetic, Legile generale ale teoriei fenomenologice a câmpului electromagnetic şi aplicaţiile lor, Legile de material ale teoriei fenomenologice a câmpului electromagnetic şi aplicaţiile lor, Circuite electrice liniare de curent continuu, Definţii,noţiuni de topologie, elemente de circuit, caracteristici,putere transferată la borne, Analiza circuitelor electrice liniare de c.c.: metoda ecuaţiilor Kirchhoff, metoda curenţilor de buclă, metoda potenţialelor nodurilor, transfigurări electrice. Teoreme ale circuitelor electrice de c.c.: teoremele lui Tellegen,teorema conservării puterii, teoremele generatoarelor echivalente, teorema transferului maxim de putere.
 • Circuite electrice în regim sinusoidal: metoda simbolică, imagini în complex, proprietăţi, relaţiile U-I pentru principalele elemente de circuit. Puteri în regim sinusoidal, Rezolvarea circuitelor în regim sinusoidal. Proprietatea de rezonanţă pentru circuitele serie şi paralel. Cuplaje magnetice, Teoreme ale circuitelor electrice în regim sinusoidal: teorema conservării puterilor, teoremele generatoarelor echivalente, teorema transferului maxim de putere activă, Circuite trifazate: sisteme trifazate de mărimi, componente simetrice, proprietăţi, Linii trifazate şi receptoare trifazate. Receptoare triunghi şi stea în regim simetric şi nesimetric, Metoda componentelor simetrice. Puteri în circuitele trifazate. Circuite în regim periodic nesinusoidal: mărimi caracteristice, analiza Fourier a circuitelor în regim periodic nesinusoidal, Circuite în regim tranzitoriu. Soluţiile circuitelor de ordinul 1. Rezolvarea circuitelor în regim variabil utilizând transformata Laplace
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

  Noțiuni teoretice și aplicative din domeniul Compatibilității și Poluării Electromagnetice, Cuplaje, Măsuri de neutralizare a cuplajelor, Perturbații electromagnetice, Ecrane, Filtre, Antene, Măsuri de interferență, Influența câmpului electromagnetic asupra omului și organismelor vii, Norme internaționale în domeniu.

 • This course requires an enrolment key
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

  Noțiuni teoretice și aplicative privind aparatele electrice de comutație,  fenomene de comutație, arcul electric și principii de stingere a arcului electric, aparate electrice de joasă tensiune, comutația în vid, comutația în SF6, instalații capsulate in SF6, interacțiunea aparat-rețea.

 • Stadiul actual al dezvoltării industriale – contextul apariţiei electrotehnologiilor,Electrotehnologii – clasificare, domenii de aplicare,Tendinţe de dezvoltare a electrotehnologiilor, Procese şi echipamente pentru prelucrarea prin eelectroeroziune, Procese electrochimice industrial, Prelucrarea cu fascicul de electroni, Prelucrarea cu fascicul laser, Procese şi echipamente cu activare ultrasonică, Tehnologii folosind plasma termică, Sudarea prin topire pe cale electrică, Prelucrarea în câmpuri electrice şi magnetice intense, Tehnologii şi instalaţii de prelucrare tridimensională

 • Introducere: obiectivul electrotermiei, clasificarea instalaţiilor electrotermice, principalii indicatori ai instalaţiilor electrotermice, transmisia şi schimbul de căldură, pătrunderea căldurii într-un semispaţiu omogen fără surse de căldură, încălzirea rezistivă directă a semifabricatelor metalice; cuptoare electrice pentru grafitare, încălzirea rezistivă indirectă, cuptoare electrice resistive, încălzirea prin inducţie electromagnetică, cuptoare electrice de inducţie cu creuzet, bazele fizicii şi aplicaţiile încălzirii capacitive(radiofrecvenţă), încălzirea materialelor prin intermediul microundelor, arcul electric; cuptoare cu arc electric; sudarea cu arc electric şi încălzirea cu jet de plasma, bazele fizicii, elemente constructive şi utilizări ale instalaţiilor de încălzire prin bombardament de electroni, încălzirea cu radiaţii laser.
 • This course requires an enrolment key
  Însuşirea noţiunilor de bază teoretice şi aplicative din domeniul instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune, conectarea la rețeaua de distribuție de medie și joasă tensiune, posturi de transformare, tipuri de instalatii electrice industriale, proiectarea si dimensionarea instalatiilor electrice, supracurenti si supratensiuni in instalatiile electrice de joasă tensiune, factor de putere, armonici in instalatiile electrice, calitatea energiei electrice.
  Utilizarea programului Ecodial Advance Calculation dezvoltat de Schneider Electric.
  Elaborarea de unui proiect de dimensionare a unei instalaţii electrice.
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
 • Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică. Descrierea teoriei şi a metodelor de analiză a câmpului electromagnetic. Modelarea matematică a problemelor de câmp electromagnetic cu aplicaţii în electrotehnică. Modelarea, simularea şi proiectarea asistată de calculator a elementelor componente ale unui sistem electric utilizând programe software specializate.
 • Energie. - Definiţii. Conceptul de energie în mecanică, termodinamică, electromagnetism, mecanica cuantică, mecanica relativistă. Resurse energetice. Estimarea timpului de viaţă a unei resurse energetice, Conversia energiei. Tehnologii pentru conversie a energiei. Procese quasi statice. Procese dinamice de conversie. Conversia termoelectrică. Matricea sistemelor de conversie a energiei,Sisteme energetice. Producerea convenţională a energiei. Producerea energiei din surse regenerabile. Arhitectura sistemelor energetice actuale. Transportul şi distribuţia energiei. Controlul frecvenţei şi a tensiunii în cadrul sistemelor energetice centralizate, Producerea distribuită a energiei, Tehnologii pentru producere distribuită de energie. Exemple de integrare. (1) Sisteme fotovoltaice conectate la reţea. Sisteme fotovoltaice integrate in mediul construit. Centrale solare de putere, Tehnologii pentru producere distribuită de energie. Exemple de integrare. (2) Convertoare electromecanice. Noţiuni fundamentale privind generatoarele electrice. Configuraţii de reţea, conectarea şi integrarea în reţea, Tehnologii pentru producere distribuită de energie. Exemple de integrare. (3) Maşini termice, cogenerare, microturbine. Sisteme eoliene. Sisteme microhidroelectrice. Sisteme de producere a energiei din RES în cogenerare, Stocarea energiei, Transportul energiei. Sisteme de transport a energiei. Pierderi de energie. Costuri în procesul de transport a energiei, Interacţiunea producerii distribuite de energie cu reţeaua. Condiţii de conectare a surselor distribuite la reţeaua electrică. Impactul producerii distribuite asupra reţelelor de distribuţie şi de transport a energiei. Impactul producerii distribuite asupra calităţii energiei, Analiza condiţiilor tehnice pentru conectarea la reţea a surselor distribuite. Soluţii tehnice de racordare. Proceduri de autorizare. Legislaţie, standarde tehnice, norme tehnice în vigoare, Microreţele. Sisteme de gestiune a energiei. Controlul circulaţiei de puteri. Reţele inteligente, Tendinţe privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie. Reţele active. Centrale electrice virtuale. Mobilitate electrică şi producerea distribuită de energie. Liberalizarea pieţei de energie.